wróć do artykułów

Sąd ogłosił upadłość LOXA Spzoo

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku, sygn. akt VIII GU 149/18, ogłosił upadłość VLASTER spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarkach, ul. Myszkowska 61, 42-310 Żarki, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000212176 (poprzednia nazwa LOXA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żarkach).

Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Olga Piskorska-Zybura, zastępcę sędziego komisarza w osobie Pawła Betlejewskiego oraz syndyka w osobie Mieczysława Radeckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 598.
Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa.
Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 61/19.

Podziel się: