wróć do artykułów

METAIR przejmuje ponad 25% udziałów w Moll Deutschland

Grupa Metair z RPA, właściciel First National Batteries (RPA), Mutlu i Rombata‎ właśnie ogłosiła, że dokonała transakcji zakupu 25,1% akcji Moll Deutschland za kwotę 7,4 mln EUR w gotówce.

Inwestycja firmy Metair, zapewni jej dostęp do europejskich klientów oraz w dalszej kolejności możliwość łatwiejszego wejścia na rynek azjatycki, a to za sprawą innego udziałowca Moll Deutschland - firmy Chaowei.

Firma Chaowei bardziej znana jako Power Holdings pojawiła się w strukturach Moll'a już 4 lata temu i nie zmarnowała tego czasu. Dzięki współpracy technologiczno-naukowej z nimieckimi inżynierami, chiński Power Holdings rozpoczął produkcję akumulatorów AGM stosowanych w pojazdach z zaawansowanym systemem start-stop, które chiński rynek chłonie w bardzo dużych ilościach. 

Do przejęcie przez Metair tak pokaźnego pakietu udziałów w Moll'u, doszło z pewnością za zgodą i aprobatą chińskiego inwestora, który dostrzega również dla siebie możliwość dostępu do stale rosnącego rynku w afryce oraz faktu, że Metair kontroluje inne fabrykę akumulatorów Rombat z Rumunii i fabrykę akumulatorów Mutlu z Turcji.

Chaowei znany jest na globalnym rynku jako jeden z największych dostawców technologii litowo-jonowych do rowerów elektrycznych. Kto wie, że za jakiś czas dystrybutorzy Moll'a będą sprzedawać również elektryczny rowery z logiem legendarnej fabryki akumulatorów z Bad Staffelstein?

Swoją drogą to spodziewałem się, że Moll jest znacznie więcej warty jako producent, innowator i marka.

 

Robert Mazurek

 

 

ps. Gdyby był ktoś zainteresowany wynikami Moll'a za rok 2015, to są oficjalnie dostępne w internecie, i pomyśleć tylko, że my ciagle musimy biegać po sądach rejestrowych aby sprawdzić, czy partner z którym robimy interesy będzie miał czym zapłacić.

https://www.unternehmensregister.de

 

 

Akkumulatorenfabrik Moll GmbH & Co.KG

Bad Staffelstein

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015

BILANS 31 grudnia 2015

AKTYWA

  euro Rok 
EUR
poprzedni rok 
EUR
A. Aktywa trwałe      
I. Wartości niematerialne i prawne      
Nabyte koncesje, prawa i aktywa przemysłowe i podobnych i pozwolenia w takich praw i aktywów   103,397.10 65126,61
II. Środki trwałe      
1. grunty, prawa gruntów i budynków, w tym budynków na gruntach dzierżawionych 192,961.65   158,290.98
2. Maszyny i urządzenia 3,895,260.66   1,313,654.43
3. Inne urządzenia, fabryki i sprzęt biurowy 1,644,769.07   1,079,371.94
4. Zaliczki i budowa w toku 1,439,391.84 7,172,383.22 314,016.02
III. inwestycje      
Udziały w jednostkach stowarzyszonych   719,51 719,51
B. Aktywa bieżące      
I. zapasy      
1. Surowce i materiały 2,774,200.60   2,473,343.60
2. Prace w toku Services 2,497,154.70   1,804,931.10
3. Wyroby gotowe 4,664,486.73 9,935,842.03 2,855,915.30
II. Aktywa i inne aktywa      
1. Zobowiązania handlowe 1,380,823.61   1,623,897.58
2. Należności od komandytariuszy 87486,65   8,036.21
3. Inne aktywa 534,064.88 2,002,375.14 1,642,282.33
III. Gotówka w kasie, salda banków centralnych, salda bankowe i kontrole   1,011,879.11 4,744,413.79
C. Rozliczenia   21463,78 19,000.00
D. Nie objęte wkłady kapitałowe niedoboru      
Udziały kapitałowe I. partner zarządzający Powstałe straty poprzez kapitał ujemny   41076,97 29415,08
komandytariusze II. akcji kapitału w wyniku strat przez kapitał ujemny   252,442.73 209,682.67
    20,541,579.59 18,342,097.15

ZOBOWIĄZANIA

     
  euro Rok 
EUR
poprzedni rok 
EUR
A. kapitał własny      
Udziały kapitałowe I. Komandytariusze   6,174,851.21 6,573,442.61
Rezerwaty II.   1,581,677.42 0.00
Przepisy B.      
inne przepisy   565,600.00 665,600.00
C. zobowiązania      
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4,000,601.33   2,787,077.84
2. Zobowiązania do akcjonariuszy 62342,21   37373,08
3. Zobowiązania z ograniczoną partnerów 1,929,232.10   2,015,217.25
4. Pozostałe zobowiązania 6,227,275.32 12,219,450.96 6,263,386.37
    20,541,579.59 18,342,097.15

rachunek zysków i strat od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

  euro Rok 
EUR
poprzedni rok 
EUR
1. Zysk brutto   16,809,655.59 15,153,718.26
2. Koszty osobowe      
a) płace   8,426,765.96 7,387,307.00
b) składki na ubezpieczenia społeczne i wydatki na emerytury i innych świadczeń pracowniczych   1,717,846.80 1,535,821.87
    10,144,612.76 8,923,128.87
3. amortyzacja      
Wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   832,992.99 642,852.27
4. Pozostałe koszty operacyjne   6,535,571.06 6,173,125.40
5. Pozostałe odsetki i podobne dochody   12453,97 480,17
6. Odsetki i podobne koszty   429,942.89 320,083.47
7. Zysk z działalności gospodarczej   - 1,121,010.14 - 904,991.58
8. Podatki od dochodów i zysków   325,79 478,67
9. Strata netto   1,121,335.93 905,470.25

Podziel się: