wróć do artykułów

Zużyty akumulator - przechowaj i zwróć

Zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach, obowiązek prawidłowego przechowywania oraz oddawania do zakładu przetwarzania zużytych akumulatorów ma każdy, kto wprowadza ten produkt do obrotu po raz pierwszy na rynek krajowy. Jak dokładnie definiowany jest w ustawie Wprowadzający? Jakie ma obowiązki? Jak prawidłowo postępować ze zużytymi akumulatorami?

Wprowadzający, czyli kto?

Według ustawy (Dz.U. z 2009 nr 79 poz. 666) wprowadzającym baterie lub akumulatory jest:
- przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju.
- przedsiębiorca, który dokonuje importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,
- przedsiębiorca, który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach.

Obowiązki Wprowadzającego określone w ustawie dotyczą zatem nie tylko producentów, ale także wszystkich, którzy zlecają wytworzenie akumulatorów i sprzedają je pod swoją marką.


Magazynowanie zużytych baterii i akumulatorów powinno odbywać się w miejscu wydzielonym, odpornym na działanie warunków atmosferycznych lub w pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach. Akumulatory przeznaczone do recyklingu mogą być magazynowane nie dłużej niż przez rok - łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. Nie wolno ich samodzielnie niszczyć, mieszać z innymi odpadami ani termicznie przekształcać. Należy także zadbać o ograniczenie dostępu dla osób trzecich.

W przypadku transportu odpadów, akumulator uszkodzony, ale z wyciekiem elektrolitu zakwalifikowany jest jako odpad niebezpieczny i taki odpad musi być transportowany w pojemnikach, zgodnie z przepisami ADR. Wyposażenie samochodu w taki pojemnik należy do obowiązków kierowcy lub firmy transportującej odpad.

Podsumowując, zużyty akumulator nie musi być przechowywany w pojemniku, można przechowywać go w specjalnym wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich i zabezpieczonym przed dostaniem się elektrolitu do środowiska. Zbierający ma składować odpady w taki sposób, aby nie oddziaływały negatywnie na środowisko.

Przetwarzanie i recykling zużytych akumulatorów – wprowadzający na rynek akumulatory i baterie musi zadbać o zbiórkę wyeksploatowanych materiałów. Zobowiązany jest także do dołączenia do nowych produktów informacji o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania.
Ponadto, wprowadzający powinien zawrzeć umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Dla przykładu – AUTOPART, polski producent akumulatorów, prowadzi w całym kraju punkty zbiórki zużytych akumulatorów kwasowo - ołowiowych, które są przechowywane i magazynowane zgodnie z przepisami prawa, a następnie przekazywane prowadzącemu zakład przetwarzania. Tam akumulatory poddawane są procesowi recyklingu. W punktach zbiórek AUTOPART przyjmowane są akumulatory wszystkich marek.

Recykling akumulatora

Pod pojęciem recyklingu "rozumie się odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach” - ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami ).

Warto zapamiętać – ołów wykorzystywany do produkcji płyty akumulatorowej jest niemal w 100% odzyskiwany ze zużytego produktu w hucie i ponownie trafia na początek procesu produkcyjnego nowego akumulatora.

Obowiązki sprzedawcy detalicznego

Zbliża się okres, w którym wymiana akumulatora będzie jedną z najpopularniejszych czynności eksploatacyjnych wykonywanych w warsztatach samochodowych. Warto wcześniej przygotować odpowiednie miejsce, uzupełnić brakujące informacje w punktach sprzedaży oraz sprawdzić wszystkie formalności, które każdy sprzedawca akumulatorów powinien zgodnie z ustawą spełnić.

 

Podziel się: